Főoldal
 
Az alapítványról
 
Dr. Kós Károlyról
 
Képek-filmek
 
Konferenciák
 
Aktuális események
 
Korábbi események
 
Pedagógusoknak
 
Dr. Kós Károly érdemérem
 
Kirándulás-szervezés
 
Játék
 
Közhasznúsági jelentések
 
Adó 1%
 
Támogatóink
 
 
 
2023. február/Böjtelő hava 04.  Ma Andor, András, Andrea, Csenge, Endre, Ráhel névnap van.

vissza
PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Dr. Kós Károly Életműve Nyomában c. pályázat


A kiíró Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet „Dr. Kós Károly Életműve Nyomában” címmel

A pályázat elsődleges célja, hogy Dr. Kós Károly munkásságát segítségül hívva, megszólítsunk határon innen és túl minél több fiatalt, néprajzi gyűjtő- és kutatómunkára sarkallva. Sokszínű, élvezetes, tartalmas feladatokkal ráébresszük és/vagy megerősítsük a népi kultúrák, szokások ismeretének fontosságát.

Alapmű: Dr. Kós Károly Népélet és néphagyomány c. könyve.


Pályázati feltételek

A pályázóknak vállalniuk kell, hogy – egyénileg vagy csoportosan – megismerik Dr. Kós Károly Népélet és Néphagyomány című könyvét. (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1972)

Csoportos pályázók esetében a csoport létszáma maximum 4 fő.

A pályázóknak a könyvből egy fejezetet ki kell választaniuk, ami alapján kutatómunkát kell végezniük a pályázók által tetszőlegesen választott néprajzi tájegységen, településen. Például: a könyv egyik fejezetének címe: Népi kandallók és kályhacsempék az erdélyi magyarság körében, ennek pandanjára a pályázó pályamunkájának címe lehet: Népi kandallók és kályhacsempék …–on/en.

A pályázók kutatómunkáik eredményeit pályaműveikben rögzítik, ezt kell elküldeni a kiíró által megadott címre.

A pályaműveket a bírálatra felkért szakemberek értékelik, illetve döntik el a helyezéseket.

A pályázóknak a jelentkezéssel egyidejűleg vállalniuk kell, hogy a szakmai bírálók jelölése esetén előadóként – pályaművük ismertetésével – részt vesznek a Budapesten megrendezendő nemzetközi konferencián.
A pályázók és pályázatok közül a bíráló bizottság tagjai választják ki, hogy kit hívnak meg a budapesti Dr. Kós Károly Életműve Nyomában című Nemzetközi Konferenciára.

A pályázóknak pályázataikban rá kell mutatniuk arra, hogy Dr. Kós Károlynak a Népélet és Néphagyomány című könyve miként hatott saját kutatómunkájukra, néprajzi szemléletükre.

Jogi és személyi feltételek:

- Érvényesen pályázhat minden, magyar nyelven beszélni tudó, 18. életévét betöltött természetes személy, maximum 26 éves korig.
- Állampolgárság és lakóhely tekintetében a kiíró nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
- Egy pályázó egy pályaművet nyújthat be.
- Egy pályázó legfeljebb egy csoportban szerepelhet. Aki csoportban szerepel, egyénileg is pályázhat. Csoportos pályázat esetén a csoport kijelöl és felhatalmaz egy képviselőt, akivel a kiíró kizárólagos kapcsolatot tart.
- Nem pályázhatnak a kiíró tisztségviselői, alkalmazottai, valamint a felsoroltak közeli hozzátartozói.
- A pályázat nyelve magyar.

Pályamunkák beadásának feltételei:

- A pályázó – kivéve az alapműként megjelölt Dr. Kós Károly Népélet és Néphagyomány című művét – kizárólag a saját kutatására épülő munkával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, a pályázó nem részesülhet díjazásban, illetve köteles a díjat visszaszolgáltatni, amennyiben mindez a díjátadást követően válik ismertté. A pályázó a pályázatra jelentkezésével egyidejűleg felelősséget vállal arra, hogy pályázati anyaga a saját kutatásaira alapozott, továbbá arra, hogy a benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, valamint annak közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
- Amennyiben a pályamunka részét képezi létező termék vagy létező jogi személy jogilag védett márkajelzése, logója vagy bármely más arculati eleme, a pályázat érvényességének feltétele az adott márka, logó vagy arculati elem jogtulajdonosának írásos hozzájárulása.
- Amennyiben a pályamunka más személy bármely jogát sérti, az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik, és köteles a kiírót mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
- A pályázóknak és munkáiknak meg kell felelnie továbbá a kiírásban szereplő feltételeknek.
- A pályamunkák terjedelme max. 15 oldal illusztrációk nélkül, az illusztrációkra vonatkozóan megkötés nincs. Betűtípus Times New Roman, 11-es betűméret, 1,5 sortávolság, oldalszám jobb alsó sarokban, az élőfej tartalmazza a pályázó nevét és a pályamunka címét.
- A pályázatokat elektronikusan is és papír alapon is kérjük beküldeni.

Pályázatra jelentkezés és a pályamű beadásának módja:

- Pályázati jelentkezési lap a www.drkoskaroly.hu oldalról letölthető. Jelentkezés a Jelentkezési Lap kitöltésével elektronikusan és postai úton a drkosalapitvany@gmail.com, illetve a Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány, 1192 Budapest, Kós Károly tér 3. címen.

A pályázatra jelentkezés határideje: 2012. december 09.

A pályamunkák beérkezési határideje: 2013. január 31.

Cím: Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány, 1192 Budapest, Kós Károly tér 3. A borítékra kérjük ráírni: „Dr. Kós Károly Életműve Nyomában c. pályázat”. Elektronikus benyújtás címe: drkosalapitvany@gmail.com

A határidő után beérkezett jelentkezéseket a kiíró nem fogad el.

Nevezési díj: nincs.

- A kiíró a kutatással kapcsolatos költségeket nem téríti meg.

Értékelés, díjazás:

- A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, melynek tagjai a néprajztudomány jeles képviselői.
Az értékelést végző szakemberek névsora 2013. január 31. napjáig a kiíró honlapján kerül közzétételre. - Az eredményhirdetésre a konferencián kerül sor.
- A fődíj: bruttó 30.000,- Ft, második helyezett díja: bruttó 20.000,- Ft, harmadik helyezett díja: bruttó 10.000,- Ft. Különdíjak és esetleges egyéb juttatások, hozzájárulások: felajánlásoktól függően.

Szerzői és felhasználói jogok:

A pályázók a pályamunkához fűződő jogaikra vonatkozóan a jelentkezéssel egyidejűleg vállalják az alábbiakat:
- a kiíró jogosult a pályamunkák (elhangzott beszámolók) nyilvánosságra hozatalára, híradási célú publikációkban, reklámokban, szabadon történő közzétételére, tömegkommunikációs csatornákon történő korlátozásmentes megjelentetésére.
- a pályázó a pályázatra jelentkezéssel egyidejűleg – az esetlegesen elnyert díj kivételével – lemond mindenféle térítési és költségigényéről.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

További információ: a www.drkoskaroly.hu oldalon érhető el, vagy a drkosalapitvany@gmail.com címen kérhető.vissza a lap tetejére